Thời sự
Trang chủ / Thời sự / Thời sự
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
12:40 PM 09/07/2024
(LĐXH)- Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đai biểu toàn quốc lân thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng gần 1,3 triệu cán bộ, đảng viên tại 15.644 điểm cầu.
Tại điểm cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai quy định, chỉ thị; làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, các Bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định, chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị.
Tại Hội nghị, các đại biểu được xem Phim tài liệu "Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng"; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144- QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng quán triệt Chi thị số 35-CT/TW.
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị
Quán triệt nội dung Quy định số 144- QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 3 nội dung chính: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW.
Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”. Quy định 144-QĐ/TW cũng nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới...
Quán triệt Chi thị số 35-CT/TW, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết: Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài...
Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.
“Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng” - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu. 
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chỉ đạo: Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.
Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đặc biệt nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. 

Chí Tâm

TAG: hội Nghị toàn quốc Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW Chỉ thị số 35-CT/TW
Tin khác
Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác Đảng
Hợp tác phát triển rừng bền vững, hướng đến bảo tồn nguồn nước và trung hòa các - bon
Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng trong tình hình mới
Ra quân trồng gần 300 cây ăn quả và cây lấy gỗ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ
Ra mắt chương trình Blue Ocean- Blue foods” - Hành trình xây dựng bể chứa carbon ngành thủy sản
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
“7 nhất” trong Phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đồng Nai gặp mặt gần 100 đảng viên, quân nhân xuất ngũ