Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
11:07 AM 15/03/2023
Tăng cường quản lý cơ sở mầm non tư thục
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.